VAKIF SENEDİ

Vakıf Senedi


ERİKLİ BABA EĞİTİM VE KÜLTÜR VAKFI RESMİ SENEDİ

VAKFIN ADI :

Madde 1.

Vakfın adı ERİKLİ BABA EĞİTİM VE KÜLTÜR VAKFI’dır. İş bu resmi senette “VAKIF” olarak anılacaktır . Kısa adı “EBV” dir.

VAKFIN YERLEŞİM YERİ

Madde 2.

Vakfın merkezi İstanbul ili Zeytinburnu ilçesinde olup ; adresi , Kazlıçeşme Mahallesi Zakirbaşı Sokak No:2 Zeytinburnu/ İstanbul’dur . Yönetim kurulu kararı ile vakfın adresi değiştirilebilir . İlgili mevzuat çevresinde ve vakıf yönetim kurulu kararıyla yetkili makamlardan izin almak kaydıyla , vakıf yurt içinde veya dışında şube ve temsilcilikler açtırabilir .

 

VAKFIN AMACI

Madde 3.

Evrensel kültür değerlerini yakalayan engin ve eşsiz kültür mirasımızın , özellikle tasavvuf kültürünün araştırılması , ortaya çıkartılması , geliştirilmesi ve korunması , Alevi-Bektaşi inanç ve kültürünü bir bütünlük içinde ele alarak araştırmak ,belgelemek ve yararlı sonuçlar elde etmek üzere       tanımlamak , geliştirmek , geniş kitlelere tanıtılması sağlamak , yaşatmak ve geleceğe aktarmak ; bunlara ilişkin seminer , brifing , panel ,konferans , tartışma ve sohbet toplantıları ,kurslar ve benzeri toplantılar düzenlemek , kültürel faaliyetlerde ve etkinliklerde bulunmak , her derecede eğitim ve öğretim kurumları açmak , aynı amaçla çalışan gerçek ve tüzel kişilere yardımcı olmak , iş birliği yapmak , farklı inanç ve kültürler arasında dostluk , hoşgörü , karşılıklı sevgi ve saygının geliştirilmesine katkıda bulunmak amacıyla faaliyette bulunur .

 

VAKFIN FAALİYETLERİ

Madde 4.

Vakıf , amaçları doğrultusunda , aşağıdaki faaliyetlerde bulunur .

1.Her türlü bilimsel , kültürel ,sanatsal ve eğitsel yayınlar ve araştırmalar yapmak ; dergi , kitap , broşür ve gazete çıkarmak ; her türlü reklam faaliyetlerinde bulunmak , görüş ve önerilerini , faaliyetlerini elektronik ortamda kitlelere iletmek , duyurmak , seminer , panel , konferans sohbet ve tartışma toplantıları , balolar , geceler ve benzer , sosyal organizasyonlar düzenlemek ;

 

14. Amacını gerçekleştirmek için ilgili kurumdan gerektiğinde izin almak kaydı ile yurt içi ve yurt dışından bağış ve kredi temin etmek

15. Amacına uygun kuruluşlar ile koordinasyon ve sosyal dayanışma sağlamak , aynı maksatla yurtiçi ve yurtdışında faaliyet gösteren kuruluşlara üye olmak ,birlikte federasyon veya konfederasyon kurmak veya kurulu olanlara üye olmak , birlikte proje gerçekleştirmek veya yardımlaşmak , yurtdışında faaliyette bulunmak ,

16. Kamu kurum ve kuruluşları ile faaliyet alanlarına giren konularda işbirliği yapmak, ortak proje yürütmek ,

 

VAKFIN AMACINI GERÇEKLEŞTİRMEK İÇİN YAPABİLECEĞİ  İŞ VE İŞLEMLER :

Madde 5.

Vakıf gayesine ulaşmak için yasal sınırlamalar dışında , miktar ve değeri kısıtlanmamış taşınır ve taşınmaz mallara bağış , vasiyet , satın alma ve kiralama suretiyle , sahip olmaya ve kullanmaya vakıflara ilişkin yasa hükümleri uyarınca sahip olmaya ve kullanmaya ,  vakıflara ilişkin yasa hükümleri uyarınca sahip olduklarını satmaya devir ve ferağ etmeye , gelirlerini almaya ve harcamaya , vakıf malvarlığına giren bir yada birden çok taşınmaz mal veya gelirlerini bir yada birçok kez yatırımda kullanmaya , vakıf amaç ve hizmet konularına aykırı olmamak koşulu ile yapılacak bağış ve vasiyet , satın alma ve diğer yollarla mal ettiği taşınır ve taşınmaz malları ve paraları yönetim ve tasarrufa , menkul değerleri almaya ve vakfın amacı doğrultusunda bunları değerlendirilip satmaya , vakfın amaçlarına benzer çalışmalarda bulunan yurt içi ve yasal izin alındığında yurt dışındaki vakıflar , gerçek ve tüzel kişiler ile işbirliği yapmaya , kamu kurum ve kuruluşları dışındakilerden yardım almaya , bu yardımı sağlamak için anlaşmalar yapmaya , taşınmaz malların irtifak , irtifa , sükna , üst , rehin , ipotek gibi mülkiyetten gayri aynı hakların kabule ,  bu hakları kullanmaya , olan yada olacak gelirleri ile kuracağı sözleşmeler için taşınır ve taşınmaz malların rehin ve ipoteği dahil her türlü güvenceleri almaya , geçerli banka kefaletlerini kabule , vakfın amaç ve hizmet konularını gerçekleştirmek için gerektiğinde ödünç almaya , kefalet ,rehin ,ipotek ve diğer güvenceleri vermeye , vakfın amaç ve hizmet konularına uygun olarak yürütülen ve yürütülecek projelerden ve her türlü çalışmalardan gelir elde etmeye ve vakfa gelir sağlamak amacı ile olağan işletme ilkelerine göre çalışacak iktisadi işletmeler , ortaklıklar kurmaya , kurulu olanlara iştirake , bunların doğrudan işletmeye ya da denetimi altında bir işletmeciye işlettirmeye , vakfın amaç ve hizmet konularından birinin yada tümünün gerçekleştirmesi için yararlı ve gerekli görülen girişim tasarruf , mal edinme , inşaat ve benzeri sözleşmeleri yapmaya Türk Medeni  Kanunu’nun 48.Maddesinde belirtildiği üzere izinli ve yetkilidir . Vakıf bu yetki ve gelirlerini Türk Medeni Kanunu ile yasaklanan maksatlara   

 

kullanamaz.Vakıf 5737 sayılı kanunun hükümleri çerçevesinde kuruluşmuş özel ve tüzel kişiliğe  haiz bir kuruluştur.

 

VAKFIN MAL VARLIĞI

Madde 6.

Vakfın kuruluş malvarlığı kurucu Erikbaba Kültür Derneği tarafından tahsis edilen 60.000.00 (altmışbin) TL’dir.

 

VAKIF ÜYELİĞ

Madde 7.

Üyelik şartlarının taşıyan herkes vakfa üyelik talebinde bulunabilir.Vakfa üyelik talepleri yazılı olarak,istenilen bilgi ve belgelerle birlikte Vakıf Yönetim Kuruluna yapılır.Vakıf Yönetim Kurulu bir ay içinde üyelik taleplerini karara bağlar,bir ay içinde karara bağlanmayan üyelik taleplerini karara bağlanmayan üyelik talebi reddedilmiş sayılır.Üyelik talepleri reddedilen veya reddedilmiş sayılan kişiler  mütevelli heyet nezdinde  itirazda bulunabilir. Mütevelli heyet kararı kesindir.

Üyeliğe kabul kararını kabul eden ilk ay başından itibaren giriş aidatı ile aylık aidatının ödenmesi ile üyelik  hukuken ve fiilen başlar.

Vakıf Yönetim Kurulu kararıyla vakıf üyeliğinden çıkarılanlar bir daha vakfa üye olarak alınamazlar.Çeşitli nedenlerle vakıf üyeliğinden ayrılanlar, yeniden başvuruda bulunduklarından, ilk kez üyeliğe kabul edilenlerin tabi olduğu işleme tabi tutulurlar ve bunlar eski üyelikleriyle ilgili olarak herhangi bir hak talebinde bulunamazlar.

Vakfa yağtığı bağışlar ve olağanüstü yararlı hizmetler sebebiyle , yönetim kurulunca uygun görülenlere Fahri Üyelik ünvanı verilir.

 

ÜYELİK AİDATI

Madde 8.

Üyelerden vakfa girişlerinde ve üyeliklerinin devamınca iki tür aidat alınır.

Vakfa ilk defa üye olacaklardan bir defa olmak kaydıyla “Giriş Aidatı”,

Üyeliklerinin her yıl devamınca her yıl ,”Yıllık Üye Aidatı” alınır.

Bu vakıf senedinin tescilinden sonra , vakıf üyeliği için gerekli üyelik ücreti 250.00 TL’dir.Yıllık aidat ise 60.00 TL’dir.

Aidat borcu bulunmayan üyeler mütevelli heyet kararıyla vakıf organlarından görev alabilirler.Üyeler vakıf tesislerinden yararlanabilir,vakıf kartı

 

taşıyabilirler . Üyeler faaliyetlerine katılabilir , görüş ve öneride bulunabilirler .

 

ÜYELİĞİN SONA ERMESİ

Madde 9.

Aşağıda belirtilen hallerde vakıf üyeliği sona erer .

a-) Ölüm

b-) Yazılı olarak istifa etmek .

c-) Yıllık üye aidatını ödememek .

d-) Vakıf çalışma düzenini bozan ve yükümlülüklerini yerine getirmeyen , vakfın amacına aykırı tutum ve davranışlar içinde buluna , vakıf organlarının kararlarına aykırı davranan üyeler , Yönetim Kurulu kararıyla üyelikten çıkarırlar . Vakıf üyeliği sona erenler vakıftan herhangi bir hak ve alacak talebinde bulunamazlar .

Vakıf üyeleri , üyelik ve üyelikten dolayı kazandıkları veya kazanacakları hak ve menfaatleri  herhangi  bir şekilde başkasına devir , temlik veya başkası leyine takyit edemez . Bu husustaki her türlü akit ve taahhütler hükümsüzdür . Vakıftan ihraç edenler , vakfa yeniden üye olamazlar .

 

VAKFIN GELİRLERİ

Madde 10.

Vakfın gelirleri aşağıda gösterilmiştir .

a-) Vakfın amacına uygun her türlü şartlı ve şartsız bağışlar ile yardımlar ,

b-) Vakıf faaliyetlerinden  elde edilecek muhtelif gelirler ,

c-) İktisadi işletmeler , iştirakler ve ortaklarından , her türlü iktisadi ve ticari faaliyetten sağlanacak gelirler ,

d-) Vakıf menkul ve gayrimenkulleri ile diğer varlık ve haklarının değerlendirilmesi ile sağlanacak gelirler .

e-) Ulusal , uluslararası fonlardan alınacak hibeler ,

f-) Vakfın şube gelirlerinden aktarılacak paylar ,

g-) Vakıf üyelerinin ödeyecekleri giriş aidat ücreti ve aylık üyelerinin aidatları .

Madde 11.                   

Vakfın yıllık brüt gelirlerinin en az üçte biri (1/3) yönetim ve idame gelirleri ile ihtiyata ve vakfın malvarlığını artırıcı yardımlara , kalan üçte ikisi (2/3) vakfın amacına uygun faaliyetleri hayata geçirmeye kullanılır .Yönetim Kurulu

Gerektiğinde vakfın yıllık brüt gelirinden vakfın amacına uygun faaliyetlerin hayata geçirilmesinden sonra arta kalan miktarını bir sonraki yılın brüt gelirlerine aktarabilir .

 

 

VAKFIN ORGANLARI :

Madde 12.

Vakfın organları şunlardır :

a-) Mütevelli Heyet

b-) Yönetim Kurulu

c-) Denetim Kurulu

 

MÜTEVELLİ HEYET  :

Madde 13.

Vakfın mütevelli heyeti , ekli listede adları yazılı gerçek kişilerden oluşan (497) kişidir . Mütevelli heyet üye sayısı , mütevelli heyetin çoğunluk kararı ile değişebilir . Gerek vakıf üyesi ve gerekse de üyesi vakıf üyesi olmayanların vakfa önemli hizmet ve katkıda bulunanlar , mütevelli heyet kararı ile mütevelli heyet üyeliğine alınabilir .

 

 

MÜTEVELLİ HEYETİNİN GÖREV VE YETKİLERİ :

Madde 14.

Mütevelli heyet vakfın en yüksek karar organıdır . Mütevelli heyetin yetkileri  aşağıda gösterilmiştir :

a-) Yönetim kurulunu seçmek ,

b-) Denetim kurulunu seçmek ,

c-) Vakıf yönetim kurulunca hazırlanan faaliyet raporu ile denetim kurulu raporlarını görüşüp incelemek , yönetim kurulunun ibrası konusunda karar vermek ,

d-) Yönetim kurulunca hazırlanacak vakıf iç mevzuat tasarılarını aynen veya değiştirerek kabul etmek ,

e-) Yönetim kurulunca hazırlanacak yıllık bütçe tasarılarını aynen veya değiştirerek kabul etmek ,

 

f-) Kamu görevlileri dışındaki yönetim ve denetim kurulu üyelerine huzur hakkı verilip  verilmeyeceğini , verilecekse de miktarı belirlemek .

g-) Gerektiğinde vakıf senedinde ilave ve değişiklikler yapmak , vakfın feshi ve tasfiyesine karar vermek .

h-) Vakfa yeni mütevelli heyet üyelerini seçmek  , mütevelli heyeti üyeliğine son vermek

i-) Vakıf faaliyetleri konusunda genel politikaları belirlemek  ve vakıf  senedi hükümlerinin yerine getirilmesini sağlamak.

j-) Üye aidatını zamanın ekonomik koşullarına göre değiştirmek ve yeniden belirlemek .

k-) Amacına uygun kuruluşlar ile koordinasyon ve sosyal dayanışma sağlamak , aynı maksatla faaliyet gösteren kuruluşlarla birlikte federasyon veya konfederasyon kurmak , kurulu olanlara üye olmak veya ayrılmak .

 

 

MÜTEVELLİ HEYET TOPLANTI ZAMANI VE KARAR NİSABI :

Madde 15,

Mütevelli heyet ; ilk toplantısını vakfın tescilini müteakip 1 ay içinde yapar ;

Mütevelli heyet toplantısının olağana olarak 3 (üç) senede 1 kere seçimli yapılmasına ilişkin konuları görüşmek üzere Aralık ayında yönetim kurulu kararı ile toplanır .

Bilanço ve çalışma raporlarının onaylanması konularını görüşmek üzere Şubat ayı içinde her yıl toplanır .

Yönetim kurulunun gördüğü lüzum üzerine veya mütevelli heyet üyelerinin en az beşte üçünün yazılı olarak yönetim kurulundan talepte bulunmaları halinde olağanüstü olarak toplanabilir.

Olağan ve olağanüstü toplantılarda , ilan olunan gündemde yer olmayan konular görüşülemez . Ancak , olağan toplantıda divanın teşkilinden hemen sonra , hazır bulunanların , en az beşte ikisinin yazılı önerisi ile senet değişikliği ve vakıf organları ile vakfa yükümlülük ve sorumluluklar yükleyecek konular dışında gündeme madde ilavesi mümkündür .

Toplantı tarihi, yeri, saati ve gündemi , toplantı gününden en az 7 (yedi) gün önce imza karşılığı veya telefon , SMS  , elektronik posta gibi iletişim araçlarından en az birini kullanılarak duyurulur .

 

 

Mütevelli heyet üye tamsayısının en az beşte üçü  (3/5) ile toplanır.Çoğunluk sağlanmadığı halinde toplantı,bir hafta sonra aynı gün ve saatte aynı yerde yapılır. Bu ikinci toplandı toplantı nisabı,üye tamsayısının beşte ikisinden (2/5) olamaz.

Mütevelli heyette kararlar toplantıya katılanların oyu iki oy sayılır.Oylamanın ne şekilde yapılacağı ayrıca karara bağlanır.Her üyenin tek oy hakkı vardır. Üye oyunu bizzat kullanır. Vakıf senedinde yapılacak değişiklik,düzeltme veya ilaveler için karar yeter sayısı,üye tamsayısının beşte üçüdür(3/5).

 

 

YÖNETİM KURULU:                                           

Madde 16.

Vakıf yönetim kurulu,mütevelli heyetçe 2 yıllığına seçilecek 13 asil ve 13 yedek üyeden oluşur.Yönetim Kuruluna vakıf dışından kişilerin seçilmesi mümkün değildir.Yönetim kurulunun ilk toplantısında başkan,başkan vekili,başkan yardımcısı,sekreter ve muhasip üye seçilerek görev taksimi yapılır.

Görev süresi bitmeden herhangi bir sebeple yönetim kurulu üyeliğinin sona eren üyenin yerine, yerine yönetim kurulunun uygun göreceği  yedek üyelerden biri  göreve çağırılır.

Yönetim kurulu ayda en az bir kere toplanır.Geçerli mazereti olmadan arka arkaya 3 toplantıya katılmayan yönetim kurulu bu görevden çekilmiş sayılır. Toplantıda Yönetim Kurulu yarısından bir fazlası ile karar alınır.Oyların eşit olması halinde başkanın oyu iki oy sayılır.Alınan kararlar noter tasdikli karar defterine yazılarak imzalanır.

 

 

YÖNETİM KURULUNUN GÖREV,YETKİ VE SORUMLULUKLARI:

Madde 17.                                                                                    

Yönetim kurulu,idare ve icra organıdır.Bu sıfatla yönetim kurulu:

 a)  Vakıf amacı doğrultusunda her türlü kararı alır ve uygular;

 b)  Mütevelli  heyetçe belirlenen genel politikalar ışığında,vakif faaliyetlerin düzenli ve verimli olarak yürütülmesini sağlar.Bu bağlamda gerekli iç mevzuat tasarılarını hazırlar ve mütevelli heyetin onayına sunar;

 c)  Vakıf malvarlığının değerlendirilmesi ve yeni mali kaynaklara kavuşturulması hususunda gereken çalışmaları yapar;

 d)  Vakıf tüzel kişiliği adına,bütün gerçek ve tüzel kişilerle hukuki,mali ve şair kanunlarda gerekli girişimlerde bulunur ve işlemler yapar;

 

e)Görev,yetki ve sorumluluktan açıkca önceden belirlenmek kaydıyla gerektiğinde vakfa müdür atar,vakıf genel sekreterliği veya benzeri yardımcı birimler oluşturulabilir,gerektiğinde görevlerine son verir;

f)Vakıfta istihdam edilecek personeli belirler,atamasını yapar,ücretlerini tayin eder,gerektiğinde işe son verir.

g)İlgili mevzuat hükümleri çerçevesinde ,  yurtiçinde ve yurtdışında şube ve temsilcilik açılmasına ve kapatılmasına karar verir , bu hususta gereken işlemleri yapar;

h)Vakfın muhasebe işlerini takip ve kontrol eder , hesap dönemi sonunuda gelir-gider cetveli ve bilançoların düzenlenerek ilgili idareye gönderilmesini ve ilanına sağlar;

i)Mütevelli heyetin kabul ettiği yıllık bütçeyi onaylar;

j)Mütevelli heyet toplantıları ile ilgili hazırlık işlemlerini yerine getirir;

k)Mütevelli heyet toplantılarında , döneme ait vakıf faaliyet raporunu ibraya sunar;

l)İlgili mevzuat ile vakıf senedi ve vakıf iç mevzuatının  gerektirdiği diğer görevleri yapmak;

m)Amacına  uygun kuruluşlar ile kooardinasyon ve sosyal dayanışma sağlamak, aynı maksatla faaliyet gösteren kuruluşlarla birlikte fedarasyon veya konfederasyon kurmak, kurulu olanlara üye olmak veya ayrılmak.

 

VAKFIN TEMSİLİ. Madde 18.

Vakfı yönetim kurulu temsil eder. Yönetim kurulu bu temsil yetkisini yönetim kurulu başkanına veya başkan vekiline veyahut başkan yardımcılarından birine devredebilir. Yönetim kurulu, genel veya belli hal ve konularda, belirteceği esaslar dahilinde kendi üyelerinden bir veya birkaçı, etkili memur ve memurlarıdan herhangi bir veya birkaçı, temsilci veya temsilciliklerini, herhangi bir sözleşmeyi akdetmeye, mukavele, hukuki belge veya senedi vakıf nam ve hesabına tanzim ve devretmeye de yetkili  kılabilir.

 

DENETIM KURULU:

Madde 19.

Denetim kurulu mütevelli heyet adına vakfın faaliyet ve hesaplarını denetlemek için kurulmuş bir organdır.Denetim kurulu, müttevelli heyetçe tümü

 

Kendi içinden olmak üzere üç yıl için seçilerek 3 kişiden oluşur.Ayrıca mütevelli heyetten olmak üzere 3 yedek üye seçilir.Herhangi bir sebeple ayrılan asıl üye yerine yedek üye göreve çağrılır. Denetim kurulu,incelemelerini tüm defter , kayıt ve belgeler üzerinde yapar.Hesap dönemi itibari ile düzenlenecek rapor,mütevelli heyet toplantısından en az 15 (onbeş) gün önce mütevelli heyete gönderilmek üzere yönetim kuruluna verilir.

 

HUZUR HAKKI:

Madde 20.

Kamu görevlileri dışında yönetim ve denetim kurulu üyelerine huzur hakkı veya ücret verilip verilemeyeceğini,verilecekse bunun miktarını mütevelli heyet belirler.

 

 

RESMİ SENET DEĞİŞİKLİĞİ:

Madde 21.

Vakıf senedinde yapılacak değişiklikler yönetim kurulunun veya mütevelli heyet üyelerinin en az beşte birinin (1/5) yazılı teklifi üzerine mütevelli heyet üye tamsayısının en az beşte üçünün (3/5)ile alınacak karara istinaden,noterce resen tadil senedi düzenlenmesi ,vakıflar genel müdürlüğünün onayı ve mahkeme tarafından verilecek karar ile yapılır.

 

 

VAKFIN SONA ERMESİ

Madde 22.

Vakıf amacına ulaşmak için yeterli olanaklara sahip olamaz hale gelmiş ve bu durum  nitelikteyse yönetim kurulunun da önerisi dikkate alınarak mütevelli heyet kararıyla vakfın feshine karar verililebilir. Ancak bu durumda dahi mütevilli heyetçe vakfın imkanları toplanarak bu malvarlıklarının daha dar bir alanda kullanılarak amaçların kısmende dolu olsa hayata geçirilmesini hedeflemek esastır.

Mütevilli heyetin fesih kuran olması durumunda fesih işlemleri için mahkemeye başvurulur. Mahkemece fesih işlemleri başlatıldığında mütevelli heyeti tavsiye kurulşu olarak görev yapar.Mahkemenin tasviye kurulu olarak görev yapar.Mahkemenin tasviye kurulunun mütevelli heyeti dışında üyelerden oluşturulmasını istemesi durumunda mütevelli heyet yeni bir kurulu mahkemeye önerir.

Vakfın feshi, ancak yönetim kurulunun veya mütevelli heyet üye tamsayısının beşte üçünün (3/5) yazılı teklifi ve mütevelli heyet üye tamsayısının beşte üçünün onayı ile mümkündür.